ДЗЛ и ДНЗЛ

Цитатът по-долу е от страницата на НАП.

Съгл. чл. 3 от ЗДДС ДЗЛ/данъчно-задължено лице/ е това, което извършва независима икономическа дейност. Какво значение за облагането по ЗДДС има факта дали ДЗЛ е регистрирано или не по ДДС в страната си /членка на ЕС или извън него/?

Аз фактурирам услуги по чл.21 ал.2 на чуждестранни лица. По различен начин ли трябва да постъпя с две румънски фирми – според сайта за проверка на ВАТ-номерата – едната има валиден румънски ДДС-номер, а другата – невалиден?

Специална регистрация на търговците, извършващи вътреобщностни сделки в Румъния

03 август 2010

От 01.08.2010 г. в Румъния действа нова система за регистрация на местните търговци, извършващи вътреобщностни сделки. Всички румънски фирми, неподали предварително заявление за извършване на вътреобщностни сделки,  са били автоматично дерегистрирани по ДДС в информационната система VIES от 1 август 2010, но само за целите на сделките в Общността.

В тази връзка НАП съветва всички български фирми, извършващи вътреобщностни доставки до Румъния да се уверят във валидността на ДДС номерата на своите контрагенти преди осъществяване на доставката, чрез сайта на НАП или на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Ако идентификационния номер по ДДС на румънския контрагент се окаже невалиден, то българският търговец следва да напомни на своя клиент да се свърже с Румънската Национална агенция на данъчната администрация за регистрация за търговия в Общността, така че да стане видно в системата VIES, че ДДС номера му е валиден. При невалиден идентификационен номер за целите на ДДС на контрагента от ЕС, българския търговец следва да начисли стандартната ставка на ДДС от 20% при извършване на вътреобщностна доставка към този контрагент.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Цитираното от Вас се отнася за вътреобщностни доставки, и не Ви засяга, след като става дума за доставка на услуга. Когато получателят на услугата е с невалиден номер – не би следвало доставката да бъде декларирана във VIES.

Вашият коментар

Email: