продажба на преоценена машина

Въпрос: -Регистриран съм по ДДС.  На 01.03.2009г. купувам счупена , повредена, негодна за използване машина  за 240 лева. /200 лв. главница 40 лв. ддс/. Поправям и ремонтирам машината за един месец, и я монтирам на място кадето ще я използвам.И така работя с машинаната до 20.05.2010г.  На 30.06.2009г. правя преоценка на машините съгласно МСС и новата и пазарна стойност е 2500. На 25.05.2010г.  продавам машината за 360 лв., защото няма пазар вече за произведената от машината продукция  и нямам сметка да я държа.  /300 лв. гл. и 60 лв. ддс./

Първоначална стойност на машината 200 лв. Амортизац. норма 4% линеен метод. Преоценена стойност 2000 лв. В инвентарната книга се води отчетна стойност 2000лв. амортизация 73,33 лв. балансова стойност 1926.67 лв.

!!! Правилно ли съм начислил ддс само върху продажната стойност, или трябва да доначисля ддс и върху разликата между балансовата стойност и продажната?

/ 1926,67 – 300 = 1626,67/

/1626,67 * 20%  = 325,33 лв. ддс/ – нужно ли е това самоначисляване на ДДС?

2 Comments

  1. Отговор stefanov

    Техническа грешка, която сега коригирам:\\r\\n\\r\\n– съгласно МСС и новата и пазарна стойност е 2000 лв.

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Пазарната или балансовата стойност е 2000 лв.? Добре би било да се сдобиете с оценка от оценител, че към датата на продажбата пазарната стойност на продавания актив е близка до продажната цена. В противен случай е възможно да имате проблеми във връзка с чл. 27 и & 1 т. 8 от Допълнителните разпоредби на закона.

Вашият коментар

Email: