Ускорено възстановяване съгласно чл. 92, ал. 3

В съответствие с чл. 92, ал. 3 от закона, когато за последните 12 месеца преди даден текущ месец регистрирано по ДДС лице е извършило облагаеми доставки с нулева данъчна ставка на обща стойност, която надвишава 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки за същия период, то резултатът за данъка на лицето, определен по реда на чл. 88, ал. 3 от ЗДДС, не участва в тримесечните процедури по приспадане (уредени с чл. 92, ал. 1 от ЗДДС) и подлежи на възстановяване или на прихващане в 30 – дневен срок от подаване на справката декларация за ДДС, в която е посочен. Би ли могло регистрирато през март 2010 лице да упражни правото си на ускорена процедура през май съгласно този текст, или се разбира че лицето трябва да има 12 месеца данъчна история?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би могло. В разглежданата разпоредба не е поставено условието за последните 12 месеца лицето да е осъществявало дейност.

Вашият коментар

Email: