облагаеми или необлагаеми стоки и услуги по ЗДДС след 2010 г.

Във връзка с промените в ЗДДС след 01.01.2010 г. въпросите ми са следните: 1. На какво основание от ЗДДС трябва да бъде регистрирана дадена община – по чл.99 и чл.100, ал.2 или чл. 100 ал.1, относно възможност за възстановяване на ДДС? 2. Кои от изброените стоки и услуги се облагат с ДДС: – отдаване под наем на помещения – отдаване под наем на терени – отдаване под наем на язовири – отдаване под наем на земеделска земя – отдаване под наем на жилища – отдаване под наем на ДМА /фадроми, микробуси и т.н./ – углуги за гражданско състояние – услуги по Закона за устройство на територията – услуги по Закона за общинската собственост – услуги за рекламна дейност – закупена тръжна документация за участие в тръжна процедура – услуга свързана с погребален ритуал – издаване на разрешителни, регистрационни и удостоверителни документи Благодаря за отзивчивостта.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Регистрацията по чл. 99 или чл. 100 ал. 2 е свързана с вътреобщностно придобиване на стоки. Регистрираните на това основание лица нямат право на данъчен кредит.
    Относно следващите Ви въпроси – на предишния Ви въпрос вчера Ви беше посочено основанието, в което са упоменати дейностите, които са извън обхвата на облагане с ДДС. Вижте отново чл. 3 и &1 т. 7 от Допълнителните разпоредби на закона.

Вашият коментар

Email: