чл.151 ал.3

чл. 151 ал.3 ни препраща към чл. 26 и чл.27, а чл.27 ал. 1 т.1 към чл. 6 ал.3 и чл.  7 ал. 4

Съгласно чл. 6 ал. 3

т.1 стоката не е предоставена за лично ползване или употреба на собственика или неговите работници…..

т.2 не е безвъзмездно прехвърлена собствеността, а продадена

т.3 не е изпратена или транспотрорана до територията на друга държава членка.

чл.7 ал. 4 не попадаме

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Прочетете разглежданата разпоредба до края:

    (3) Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 26 и 27 и не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от данъчната основа при внос.

Вашият коментар

Email: