Право на ДК

Управител и счетоводител съм във фирма, която се регистрира по ДДС на 27.01.2010г. по чл.96  от ЗДДС. Следва в НАП да подам опис на ф-ри за ДА и стоки към датата на регистрация, във които не съм убедена какви ф-ри мога да включа. Затова ще задам два въпроса:

1. Оборотът, по който възникна задължението за регистрация е формиран от продажба на груб строеж на два апартамента в жилищна сграда през м.12.2009г. Жилищната сграда се строи с цел продажба от нает изпълнител. Наетата фирма изпълнител има издадена ф-ра за етап от строителството. Сградата не е добършена. Има общо 5 апартамента.Не е формирана себестойност и не е заприходена като стока. За 2009 год. приходите и разходите по жилищната сграда няма да формират печалбата на дружеството.

Имам ли право да ползвам ДК по ф-рите за разход, за строителството на жилищната сграда и които са с дата,  преди датата на регистрация по ДДС?

2. Другият въпрос, по който не съм сигурна в отговора, е: Имам ли право да ползвам ДК, за строителство на съоръжение, от което в последствие ще продавам продукция –  облагаема сделка.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    На основание чл. 74 от закона имате право на данъчен кредит за начисления данък за всички активи по смисъла на закона за счетоводството, които са налични към датата на регистрацията по ЗДДС. За целта е нужно да подадете опис на наличните активи в седемдневен срок от датата на регистрацията Ви.
    По отношение на втория въпрос – да, имате право на данъчен кредит.

Вашият коментар

Email: