Приспадане на ДК

Нуждая се от повече увереност по следния въпрос: Данъчен тредит, възникнал през м.октомври, не е приспаднат пред ноември. Тримесечният период изтича след м.януари. Обаче като чета параграф 49 от ПЗР на новия ЗДДС, излиза че мога да си го приспадна още сега с декларацията за декември. Правилно ли съм разбрала ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Доколкото става ясно от въпроса – имате предвид данък за възстановяване? Ако е така – параграф 49 от преходните и заключителни разпоредби на закона няма отношение към случая – същият се отнася за периода, през който можете да упражните правото си на данъчен кредит.
    За данък за възстановяване, възникнал преди 01.01.2010 г., е приложима тримесечната процедура по реда на чл. 92. В тази връзка е и параграф 53 от преходните и заключителни разпоредби на закона.

Вашият коментар

Email: