Правото на приспадане на данъчен кредит във връзка с член 70, ал.2, т.1 от ЗДДС

Представляваното от мен Дружество е съучредител в гражданско дружество, създадено по реда на чл. 357 от ЗЗД, с цел извършване на куриерска дейност. За осъществяване на тази дейност Дружеството ще предостави за използване новозакупени леки автомобили, ще осигурява горивно-смазочни материали и ще се грижи за поддръжката автомобилите. Другото дружество съучредител ще участва с поземлен имот, който ще бъде използван за паркинг. Така уговореното в договора съучастие на двете дружества се класифицира съгласно счетоводен стандарт 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия /в сила от 01.01.2005 г. обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г./ като „съвместно контролирана дейност”. Съгласно разпоредбите на СС 31 за този вид сдружения не е задължително воденето на отделно счетоводство, което обаче противоречи на разпоредбите на чл.1, ал. 2 от Закона за счетоводството, където тези граждански дружества се приравняват на отделни предприятия, също така и на разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от ДОПК, който пък ги определя като самостоятелни данъчни субекти. Ето защо новосъздаденото неперсонифицирано дружество се регистрира като отделен субект, има собствен ЕИК по БУЛСТАТ и съответно регистрация по ЗДДС. Гражданското дружество е получило и необходимите лицензи за извършване на куриерска дейност. Този вид граждански дружества се базират на експлоатацията на активи и други ресурси на съдружниците, без да се основават на корпорация, съдружие или друга стопанска единица, нито пък на финансова структура, която да е отделна от самите съдружници, и всеки съдружник използва собствено имущество, съоръжения и оборудване, както и собствени материални запаси; поема собствени разходи и пасиви и се финансира сам, а също така получава дял от приходите от продажбите, определен в договорното взаимоотношение. В тази връзка за да се отчетат направените разходи и те да бъдат съпоставени с приходите от дейността се налага същите да бъдат фактурирани от двамата съучедители на гражданското дружество. Финансовия резултат от тази дейност се отчита в гражданското дружество и се разпределя след облагане с корпоративен данък пропорционално между двамата съучредители. Поради специфичния характер на разходите, които се фактурират от Дружеството като съучредител, а именно разходи свързани с експлоатация и поддръжка на леки автомобили възниква въпроса: Има ли право дружеството съучредител да ползва данъчен кредит за направените разходи във връзка с чл.70, ал.2 т.1 от ЗДДС при условие, че въпросните автомобили се използват единствено и само за куриерска дейност, въпреки че прихода от дейността е реализиран и се отчита в гражданското дружество? Нека не забравяме обаче, че това дружество не е отделно търговско дружество или друг вид търговец, а се основава на съвместната експлоатация на активи и други ресурси на съучредителите и че разходите се фактурират на гражданското дружество, като съответно им се начислява данък съгласно чл. 82 от ЗДДС .

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да имате проблеми с правото за упражняване на данъчен кредит за споменатите от Вас разходи, които в последствие префактурирате на сдружението по ЗЗД.
    Възможен е и вариант самите фактури да бъдат издавани на това дружество, но да бъдат платени от Вас.
    По отношение на автомобилите, които предоставяте – не става дума за вноска в учреденото дружество по реда на чл. 358 ал. 1 от ЗЗД?

Вашият коментар

Email: