ДДС бартер

Собственици на УПИ учредяват право на строеж на своя имот в полза на фирма, занимаваща се със строителна дейност, която няма регистрация по ЗДДС.Уговорено е обезщетение няколко жилищни имота от строящата се сграда, пропорционално на престираното право на строеж от собствениците на имота. Търговецът (строителната фирма) на практика ще извърши строителна услуга в полза на тези лица, която по естеството си е облагаема с ДДС. Кога обаче данъкът ще бъде изискуем и начислен? Кога ще настъпи изискуемостта на данъка при сделка, тип “бартер”, когато единият от доставчиците и по-точо този, който престира облагаема с ДДС услуга, към датата на данъчното събитие не е регистриран по ЗДДС, но ще бъде вече регистриран по реда на закона към датата на факическото извършване на доставката.Стро­и­те­лят оба­че към та­зи да­та не е ре­гис­т­ри­ран по ЗДДС и е обек­тив­но не­въз­мож­но да на­чис­ли ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилата при подобен тип сделки са уредени в чл. 130 от закона. Във Вашия случай учреденото право на строеж е доставката с по-ранна дата, поради което на основание чл. 130 ал. 3 стойността на това право се счита за авансово плащане за предстоящата доставка по прехвърлянето на жилищните имоти.
    В случай, че самата доставка бъде извършена след датата на регистрацията Ви по закона – данъкът за полученото авансово плащане преди регистрацията става изискуем към датата на извършване на самата доставка и следва да бъде начислен по реда на чл. 113 ал. 10, а именно – с посочване на цялата данъчна основа по доставката.

Вашият коментар

Email: