регистрация по ДДС

Здравей аз и моя колежка сме собствеици на фирма т.е е ООД. Искаме да регистрираме доброволно по ДДС. Незнаем до колко е достоверна информацията че са ни необходими свидетелства за съдимост. Вярно ли е това и като цяло какви документи трябва да подготвим за тази регистрация. Благодаря предварително!

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  за да стартирате процедурата за регистрация е нужно да подадете заявление за регистрация по образец. Към това заявление ще Ви поискат и справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия.
  В 7-дневен срок от подаването на това заявление от НАП ще Ви извършат проверка и ще Ви връчат искане със списък на необходимите документи, които трябва да представите.
  Би следвало да Ви поискат декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система и свидетелство за съдимост само ако Ви е изискано предоставянето на обезпечение по чл. 176а от закона.

 2. Отговор ЙорданкаМ

  Здравейте!
  Много Ви благодаря за бързия отговор и отношението като цяло!Похвално е!
  Само още един въпрос. Може ли да се подаде поне заявлението online или задължително трябва да е на място.
  Благодаря още веднъж!

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Съгласно чл. 101 ал. 3 от закона заявлението може да се подаде по електронен път по реда на чл. 102 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:
  Чл. 102. (1) Подаването на декларации, документи или данни по електронен път се извършва от субекта или от негов представител с универсален електронен подпис.

  (2) При приемането на декларации, документи или данни, подадени по електронен път, се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение.

  (3) Декларации, документи или данни, които не съдържат надлежен електронен подпис, идентификация на подателя, единен граждански номер на осигурено лице, периода, за който се отнася информацията, или не отговарят на изискванията за формат на записа и попълване на съответния вид документ, не се приемат и на подателя се изпраща съобщение за отказ в тридневен срок от получаването им.

  (4) Подателят е длъжен в 7-дневен срок от получаването на отказа да подаде отговарящи на изискванията декларация, документ или данни. В този случай се прилага чл. 101, ал. 5.

Вашият коментар

Email: