чл.21 ал.3 ЗДДС

Фирмата ни извърва услуги за държави в ЕО и извън нея, попадащи сред изброените вчл.21 ал.3 ЗДДС /до 31.12.2009г./и не е регистрирана по ЗДДС. Въпросът ми е от 01.10.2010 г. ЗДДС изисква ли задължителна регистрация,получателите на услуги са регистрирани в техните страни по ДДС. Благодаря Ви предварително за помощта.

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Заради услугите, при които получатели са данъчно задължени лица от Общността, и мястото на изпълнение на услугата е на територията на друга държава членка определено съгласно чл. 21 ал. 2 (в сила от 01.01.2010 г.) след 01.01.2010 г. имате задължение за регистрация по чл. 97а ал. 2.
    Имате ли получени аванси за доставки, които ще бъдат извършени след 01.01.2010 г., от лица от Общността?

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В такъв случай следва да обърнете внимание на & 52 ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона, в сила от 01.01.2010 г., а именно:
    § 52. (2) Лицата по чл. 97а, ал. 2, получили авансово плащане до 31 декември 2009 г. включително за доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, данъчното събитие за която възниква след тази дата, се регистрират по реда на чл. 97а в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

Вашият коментар

Email: