Задължение за предоставяне на електронен адрес за кореспонденция

Здравейте,
някой знае ли нещо по въпроса за Задължение за предоставяне на електронен адрес за кореспонденция. Лицата, регистрирани по ЗДДС, ще трябва да посочат електронен адрес за кореспонденция (имейл адрес) пред органите по приходите ако вече не са посочили такъв пред Агенцията по вписванията. Крайният срок за това е 31 март 2010 г.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    подобно задължение възниква съгласно разпоредбата на § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона, във връзка с добавената ал. 5 в чл. 101.
    Следва да се обърне внимание на чл. 176, т. 5, съгласно която може да бъде прекратена регистрацията на регистрирано лице, което не посочи ел. адрес в тримесечен срок от влизането на Закона в сила.

Вашият коментар

Email: