смесена покупка транзитна и воп

Имаме издадена фактура за доставка на стоки от доставчик от страна членка на ЕС. Една част от стоката по тази фактура пристига от ЕС, другата част от стоката по същата фактура пристига от трета страна и е оформена с Митническа декларация. Условията на доставка са DDP.

 Възможно ли е с една фактура да се осъществи за част от стоката – ВОП, а за другата част – внос? За стоката пристигаща от ЕС да си начислим ДДС с Протокол по чл. 117, а за вноса да включим Митническата декларация в дневника за покупките по ЗДДС. Ако е възможно, няма ли да крие опаснос при евентуална проверна доказването, върху каква част от фактурата е издаден протокола за ВОП?

 Предвид условията на доставка по осъщественият внос, всички мита и данъци са платени от доставчика,  можем ли да ползваме данъчен кредит по Митническата декларация, в която сме посочени, като получател?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Включете в протокола по чл. 117 само стоките, за които са налице условията на чл. 13 от закона. Не би следвало в случая да има проблем при една евентуална проверка разграничаването на внесените стоки от стоките, получени при условията на вътреобщностно придобиване на стоки.
    Що се отнася до последния Ви въпрос – условие за упражняването на данъчен кредит при внос на стоки е наличието на митнически документ, в който да сте посочени като вносител. Вижте за справка чл. 71, т. 3 от закона, а също и § 1, т. 38 от Допълнителните разпоредби на закона.

Вашият коментар

Email: