Korekcia DK

Дружество с ограничена отговорност/ООД/, регистрирано по ЗДДС ,извършващо основно строителни услуги/СМР/ м.11.2005 год.закупува с нот.акт/НА/ правото на строеж на недвижимо имущество – апартаменти.След което възлага строителството – груб строеж и довършителни СМР на друга фирма също регистрирана по ЗДДС с два отделни договора.През 2007 год.апартаментите са завършени и дружеството получава акт 16.Апартаметите са заведени по с/ка 223 /инвестиционни имоти/ и дружеството започва да ги амортизира от месеца следващ получаването на атк 16.За построяването на апартаментите-грубия строеж и довършителните СМРдружеството ползва пълен данъчен кредит през 2006 и 2007 години. През 2007 год.една част от придобитите апартаменти дружеството продава,а другата започва да ги отдава под наем до момента като сделките/доставките/ с тях са облагаеми съгласно ЗДДС.
През 2012 год. дружеството си урежда имуществените отношения с наследниците на починал съдружник, като за част от полагащия им се ликвидационен дял им прехвърля недвижимо имущество – част от апартаментите собственост на дружеството, а останалата част изплаща в пари. До м.10,2012 год.включително дружеството отдава под наем всички апартаменти, включително и тези които прехвърля на наследниците на починалия съдружник т.е извършва с тях облагаеми доставки съгласно ЗДДС. Прехвърлянето на апартаментите е м.10,2012 год. като сделката е освободена доставка съгласно чл.45 от ЗДДС. Всички други сделки/доставки/, които дружеството извършва 2012 год. са облагаеми съгласно ЗДДС. През цялата 2012 год. дружеството ползва пълен данъчен кредит за всички покупки на стоки и услуги,тъй като те са използвани единствено за извършване на облагаемите им доставки, а именно извършване на СМР.
ВЪПРОС 1: Следва ли дружеството да извърши корекция на ползвания от него пълен данъчен кредит за ЦЯЛАТА 2012 год.по реда на чл.73 от ЗДДС или трябва да извърши корекция на ползвания данъчен кредит, свързан с придобиването на недвижимото имущество/апартаментите/ по реда на чл.79 ал.1 и ал.7, пропорционално на броя на прехвърлените апартаменти.
ВЪПРОС 2: Ако е извършена неправилно корекция по чл.73 от ЗДДС на целия ползван данъчен кредит за ЦЯЛАТА 2012 год. през м.12,2012 год. какви корекции трябва да се направят 2013 год., за да се отрази вярната корекция по реда на чл. 79.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате няма основания за корекция по реда на чл. 73 от закона. Би следвало обаче да обърнете внимание на разпоредбите на чл. 79, ал. 6.
    По отношение на втория Ви въпрос – би следвало протокола, издаден съгласно разпоредбите на чл. 65, ал. 2 от правилника за прилагане да бъде анулиран.

Вашият коментар

Email: