Тристранно споразумение при лизинг

През 2007 г.дружествоX1 има сключен договор за финансов лизинг за товарен автомобил. Съгласно сключения договор  Лизингополучателят /Х1/  има право да придобие собствеността  върху товарния автомобил след  заплащане на всички  лизингови вноски. Товарния автомобил има остатъчна стойност 10 000 лв. .  Дружество Х1 плаща всички лизингонви вноски  включително и остатъчната стойност  и е получил фактури за всяко извършено плащане /вкл. и за 10 000 лв./

През 2012  е сключено тристранно споразумение между  Х1 , Х2/свързано лице с Х1/  и лизинговата компания,  съгласно което Х1 преотстъпва  правото си на придобиване на автомобила на Х2.      Сключен е договор за покупко- продажба  на МПС  между Х1 /като лизингополучател/ , Х2  /като купувач/  и Лизинговата компания/продавач/,  Записано  е ,че продавачът  продава на купувача  МПС за сумата от 10 000 лв,, която е платена напълно от лизингополучателя.

Лизинговата компания не издава фактура на новия собственик Х2 съгласно договора за покупко-продажба.  Фактурата е издадена на лизингополучателя Х1.

В  този случай дружество Х1 следва ли да издаде фактура за продажба на МПС/ което  не е негова собстмвеност/  или само за  право на придобиване на МПС? 

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Предвид информацията, която давате, след изплащането на всички вноски към лизингодателя би следвало правата върху превозното средство да принадлежат на първото дружество. Поради тази причина би следвало да е налице доставка на стока към второто дружество по смисъла на чл. 6, ал. 1 от закона.

 2. Отговор Георги Иванов

  Сключен е договор с нотариална заверка с който собствеността е придобита от дружество X2 и продавач е Лизинговата компания .

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Не би следвало лизингодателят да се счита за продавач в случая. Същият няма право да се разпорежда с превозното средство без разрешението на първата фирма. Би следвало въпросният договор да е единствено за прехвърлянето на автомобила, за да може да бъде регистриран в КАТ.

 4. Отговор Георги Иванов

  В договора е записано :Фирма Х1 е заявил съгласие правото на придобиване на лизинговата вещ да се упражи от Х2.
  Това съгласие доставка ли е по смъсъла на ЗДДС?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Да, би следвало. Вижте отново разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от закона. Неслучайно лизингодателят не е издал фактура на втората фирма.
  За първата фирма би било налице продажбата на някакво право по лизингов договор в случаите, при които лизинговите вноски не са погасени.

Вашият коментар

Email: