фактура за продажба отчетена в следващ месец

фактура за продажба от м. юни  /стойността й е 30,00 лв. /и е в брой не е представенана за осчетоводяване и съответно не  е включена в дневника за продажби за съответния месец.

Сега следва ли да я осчетоводя в м. юли и да сторнирам отчета за продажби за м. юни в м. юли и  има ли санкции за нас?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да подлежите на санкции, тъй като сумата по тази фактура е включена в отчета за продажби. Отразете фактурата в текущия месец, а също така отразете и погрешно съставения отчет със знак минус, след което отразете и правилния отчет.

Вашият коментар

Email: