Ред за облагане?

Здравейте! Може ли да споделите мнението си как според вас трябва да се обложи доставката на закупена и предоставена нощувка от туроператор към юридическо лице?

1 коментар

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  С добавянето на разпоредбата на чл. 87а в правилника за прилагане на закона приложението на специалната глава за облагане на туристическите услуги лесно може да бъде избегнато. Едва ли обаче това би било най-доброто решение.
  Конкретно по въпроса – според мен, за да попадне една доставка в обхвата на специалния режим, следва да има основание доставчикът да бъде третиран като туроператор по смисъла на закона по отношение на тази доставка. А за да бъде изпълнено това условие, доставката следва да отговаря на определението за туроператорска дейност по смисъла на Закона за туризма. Което в конкретния случай не е така и би следвало да се приложи общият режим на облагане.
  Следва обаче да бъде обърнато внимание и на извадка от решение на Еврпоейския съд по дело C?31/10, съгласно което:
  “Ето защо от това решение следва, че според Съда не всяка предоставяна от туристически агент без връзка с пътуването услуга попада в специалния режим на член 26 от Шеста директива, а осигуряваното от туристически агент на настаняване се обхваща от приложното поле на посочената разпоредба, дори тази услуга да включва само настаняване, но не и транспорт.”
  Според мен обаче, посоченият мотив е в противоречие с останалите мотиви за решението на съда, в т.ч. и следното становище:
  \“би довело до нарушаване на конкуренцията предвид обстоятелството, че една и съща дейност ще се облага по различен начин в зависимост от това дали продаващият въпросните билети икономически оператор е туристически агент.\“
  Отделно от посоченото, съществува вариант по отношение на доставката да действате в качеството си на посредник, за което да Ви се дължи комисиона – ако не всички туроператори, то по-голямата част от тях разполагат и с регистрация за извършване на туристическа агентска дейност.

  Николай Люцканов,
  ЗДДС Инфо ЕООД

Вашият коментар

Email: