Корекция чл.79 ал.6 при лизингови вноски

Здравейте, във връзка с промяна на предназначението на автомобил (трансформация от товарен в лек), следва да се направи корекция на ползвания данъчен кредит по чл.79, ал.3 и ал.6 т.2 ЗДДС. Автомобилът е въведен в употреба 2005г., но е придобит по договор за финансов лизинг с 48 месечни вноски, по всяка от които е ползван данъчен кредит, и последната от които е платена през 2009. Как следва да се определи 5-годишния срок по посочената ал.6 – да се изчислява спрямо всяка година, в която е ползван данъчен кредит по вноските, или срокът се брои от годината, в която автомобилът е заведен като дълготраен материален актив при лизингополучателя? Второто становище е залегнало в отговор на НАП по подобен въпрос, но не съм сигурна доколко е съобразено с изричния текст в закона – \“считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.\“

Благодаря!

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Извършете корекцията въз основа на въпросното становище, изразено от приходната администрация. В случаите на евентуални проблеми след време по отношение на тази корекция се позовете на това становище, а също така и на разпоредбите на чл. 187 от Директива 2006/112/ЕО.

  2. Отговор Елена

    Много благодаря за насоката към чл.187! Правилно ли разбирам, че според Директивата е важен 5-годишния срок на употреба за ДМА (година на придобиване, година на първа употреба), а не годината на упражняване на правото на данъчен кредит, както е формулирано по нашия ЗДДС и при наличие на такова противоречие се прилага Директивата?

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Когато с оглед на тяхното съдържание разпоредбите на дадена директива изглеждат безусловни и достатъчно точни, би следвало да имате основание да се позовате на тях пред приходната администрация или в съда, когато в приложимото у нас законодателство въпросните разпоредби на директивата са пресъздадени неточно или липсват.

Вашият коментар

Email: