Данъчен кредит от туроператор

Здравейте!

1. 2011 г туроператор е извършил авансово плащане за настаняване в хотел през 2012. Получената фактура е осчетоводена и подадена в дневник на покупките през 11.2011 без право на данъчен кредит съгласно данъчния режим на доставката към него момент.

Как практически туроператорът ще упражни правото си на данъчен кредит при настъпване на данъчното събитие?

2. Фактурата за авансово плащане от м.11.2011 включва настаняване в хотел през м.12.2011 г и през 01.2012 г. Как ще се упражни правото на данъчен кредит на остатъка от нея.

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Вижте § 23 от преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г.
  Би следвало да имате предвид, че правото на данъчен кредит не възниква автоматично за всички получени от туроператора стоки и услуги.

 2. Отговор Jeni Yoveva

  § 23 от преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност, в сила от
  01.01.2012 г.касаят получени авансови плащания, т. е как да си внесем ДДС-то, но не и как да ползваме данъчен кредит.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В случая посочената разпоредба би следвало да се отнася за доставчика Ви, а Вие да упражните правото си на данъчен кредит въз основа на документа, издаден от доставчика Ви съгласно разпоредбите на § 23.

Вашият коментар

Email: