правилно ли разбирам чл.111 и чл. 27

Според чл. 111 от ЗДДС при дерегистрация трябва да начислим ДДС на налични активи към датата на дерегистрация, ако сме ползвали данъчен кредит за тях. Данъчната основа пазарната цена ли ще бъде без оглед на цената на придобиване (респективно на ползвания данъчен кредит)? Има ли значение при ДМА доколко са амортизирани и каква е балансовата им стойност или се съобразяваме само с пазарната цена. Ако пазарната цена е данъчната основа при всички налични активи с позван ДК, можем ли да приложим оценка от лицензиран оценител и ако не как да защитим определена цена, че наистина е пазарна.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали относно определянето на данъчната основа в случая.
    Би следвало оценката от лицензиран оценител да е достатъчна. Можете да видите за справка и § 1, т. 8 и 10 от Допълнителните разпоредби на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и наредба № Н-9 от 14 август 2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени.

Вашият коментар

Email: