ставка

Нашето дружество е със 100 % държавно участие, като принципал е МОМН с основния ни  предмет на дейносте туристически услуги със ученици и студенти.Притежаваме 60 действащи почивни бази. Въпросът ми е следния: С каква  ДДС ставка следва да облагаме туристическите услуги от 01.01.2012 г.? Не сме лизензирани и категоризирани съгласно Закона за туризма.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно разпоредбите на чл. 40 от правилника за прилагане на закона за да бъде удостоверена приложимостта на намалената данъчна ставка за облагане доставчикът следва да разполага с удостоверение за категоризация на туристическия обект.

Вашият коментар

Email: