Регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице

Белгийска фирма, регистрирана по ДДС в Белгия, извършва строителна услуга на българско дружество, също регистрирано по ЗДДС в БГ, на строителен обект в БГ.

Услугата е с място на изпълнение на територията на България (чл 21 ал 4).

Въпросът ми е след като се има предвид текста на чл 82 ал 2 т 3 и чл 95 ал 2:

\“Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:

доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.

\“На регистрация по този закон подлежи и всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя\“

трябва ли белгийската фирма да се регистрира по ДДС в БГ, при положение, че данъка е изискуем от българската фирма?

4 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Въз основа на посочените от Вас разпоредби – не би следвала регистрация, след като чуждестранната фирма не се счита за установено на територията на страната лице по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на закона.

 2. Отговор Пламен Динков

  Благодаря за коментара!
  За мен също не подлежи на регисрация по ддс белгийската фирма в БГ.
  Но за мен регистрация не би следвало да има не само поради факта, че белгийската фирма не е установена на територията на страната, но и поради факта, че данъка е изискуем от българската фирма получател. Тъй като според мен чл 95 ал 2 изисква всички чуждестранни лица, неустановени в БГ и извършващи облагаеми доставки, да се регистрират по ддс, без онези, при които данъка се изисква от получателя.
  Тази моя логика, за съжаление не беше възприета от НАП – те са на противоположното мнение.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Данъкът в случая би бил изискуем от получателя само ако доставчикът не се счита за установено на територията на страната лице, затова е и препратката към § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на закона.
  А при условие, че това е така и са приложими разпоредбите на чл. 82 – не би възникнало задължение за регистрация съгласно визираната ал. 2 на чл. 95.

Вашият коментар

Email: