туроператор-туроператор

Здравейте, моля за разяснение:
§ 11. Член 136 се изменя така:
\“Доставка на обща туристическа услуга
Чл. 136. (1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.
(2) Стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение.
(3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на:
1. доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице;
2. доставка от туроператор към туроператор.\“
Отпада ли указание на НАП от 18.05.2007г. за разширената туристическа верига  и има ли ново? Туристическите пакети и сега минават през два- три оператора докато стигнат до клиента.
Та каква е според вас ставката от 01.01.2012г., с която се облагат доставките между два туроператора, когато са свързани с пътуване в чужбина – в Европейския съюз или в Трети страни тъй като те вече не попадат в специфичния режим по глава 16 от ЗДДС ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало да са приложими общите разпоредби на закона, а именно – ако доставката е с място на изпълнение на територията на страната по смисъла на закона – да се приложат разпоредбите на чл. 66.

Вашият коментар

Email: