Непосочено в спр.-декл. ДДС за възстановяване по чл. 92 ал.3

Фирма извършва само износ. При попълване на спр.-декл. за ДДС е пропуснато да се напише в кл. 81 сумата за възстановяване в 30 -дневен срок. Резултатът за следващият месец -ДДС за възстановяване е посочен в кл.81. 1.Какво ще стане с пропуснатият ДДС за възстановяване, ако не се подаде искане него.

2.Правилно ли е попълнена спр.-декл. за следващия месец или е налице процедура, въпреки наличие на условията на чл.70 ал.1 от ППЗДДС.

Предварително Ви благодаря за отговора.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на първия Ви въпрос – за непосочения в кл. 81 от справка декларацията данък би следвало да са приложими разпоредбите на чл. 92, ал. 1.
    По отношение на втория въпрос – да, правилно е – вижте за справка чл. 68, ал. 2 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: