ДДС лек автомобил от ВОП

Фирма закупува през 2010 лек автомобил чрез ВОП с цел последваща продажба, т. е. заведен е като стока. Издаден е протокол по чл. 117, който е включен в дневник покупки и в дневник продажби. Сега ще се продава в България. Може ли да се продаде на цена под цената на придобиване при положение, че страните не са свързани лица и доставката е възмездна?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма законова пречка за това, след като доставката не попада в обхвата на чл. 27 от закона. Вижте за всеки случай определението за безвъзмездна доставка, дадено в § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби.

Вашият коментар

Email: