чл.58

Можете ли да посочите примерни стоки, които влизат в обхвата на чл.58, ал.1, т.1 от ЗДДС? Благодаря и спорен ден.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вместо пример вижте посочените в приложение 65 към правилника за прилагане на закона за митниците стоки. За да си отговорите точно на въпроса попадат ли внасяни от Вас стоки в обхвата на чл. 58 ал. 1 т. 1 от ЗДДС е нужно да направите съпоставка между стоките, определени в Общата митническа тарифа, и стоките, подлежащи на освобождаване от митни сборове съгл. част трета, дял първи от ППЗМ.

Вашият коментар

Email: