Аванс за ВОП

Платили сме аванс на фирма в Чехия за доставка и монтаж на съоръжение. Трябва ли издадем протокол по чл.117 и да го включим в дневниците./Доставката не е още извършена и за аванса няма фактура/

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че става дума за доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика, то не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на закона (чл. 13, ал. 4). Данъкът по доставката е изискуем от Вас на основание чл. 82, ал. 2, т. 2 от закона. Що се отнася до извършеното от Вас авансово плащане – в 15-дневен срок от датата на плащането следва да начислите данък с издаването на протокол. Вижте за справка чл. 25, ал. 7 от закона и чл. 54, ал. 3 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: