Фактура за самолетни билети

Във връзка с предстояща командировка в Германия дружеството ни е закупило самолетни билети от Унгарска авио компания. В издадената фактура няма начислен ДДС. Имам няколко въпроса:

1. Издадената фактура осчетоводява ли се – трябва ли да се включва в месечната Справка декларация или  самото плащане се отчита като разход за командировка?

2. Ние като получател трябва ли да си начислим ДДС, или тъй като доставката е облагаема със ставка 0 не трябва да си самоначисляваме ДДС?

3. Трябва ли да издадем протокол по чл.117 от ДДС?

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че въпросната авиокомпания не се счита за установено на територията на страната лице и дестинацията е от или до България, данъкът по доставката е изискуем от Вас на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и следва да бъде начислен с издаването на протокол по чл. 117 от закона, като приложимата ставка за облагане е нулева. Получената фактура не би следвало да бъде отразяване в дневник покупки.

  2. Отговор Маргарита Александрова

    Издаденият протокол по чл.117 от закона с начислен ДДС о % включваме в дневника за покупки и дневника за продажби. В кои клетки на справка-декларацията за ДДС трябва да намерят отражение съответните стойности?

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Подобен въпрос е обсъждан нееднократно. Вижте к. 14 от дневник продажби, и к. 10 от дневник покупки, оттам и клетките, съответстващи в справка декларацията.

Вашият коментар

Email: