Аванс и ВОД

Получихме авансово плащане за предстояща ВОД. Издавам ли фактура, и ако да – какво да правя с нея?

1 коментар

  1. Отговор Николай Люцканов

    Издавате фактура до 15-ия ден на месеца, следващ този, през който е данъчното събитие на доставката. Издадената фактура отразявате в дневник продажби през периода, в който данъкът по доставката е станал изискуем. Вижте чл. 113 ал. 5 и чл. 124 ал. 3 от закона

Вашият коментар

Email: