Дистанционна продажба ли е???

следния казус – страна членка А купува стока от др страна Б членка, като страната членка А продава същата стока на страна извън ЕС като тр да се има предвид че А нарежда на Б директно да достави стоката на страната извън ЕС…. та.. как ще се осчетоводи, защото аз си мислих, че между А и Б имаме ВОП, а между А и страна извън ЕС имаме износ, но реално нямаме реализиран ВОП, защото стоката не е транспоритиране физически до А
Вътреобщностно придобиване
Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

 

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма движение на стоки между териториите на различни държави членки за да е налице дистанционна доставка по смисъла на чл. 14.
    Налице е доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Правилно сте се ориентирали, че покупката на стоките не е вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13.

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Като доставки извън териториалния обхват на приложимия у нас закон, ако това имате предвид.

Вашият коментар

Email: