ДДС за посредническа услуга от фирма от ЕС

регистрирана е фирма в РБ от чуждестранно лице от Ес, фирмата ще извършва строителна де?ност в РБ, във тази връзка е сключила договор за посредническа де?ност с фирма от Испания за посредничество при сключване на договори в РБ със строителни фирми подизпълнители.Фирмата в РБ е регистрирана по ДДС.Въпросът ми е при плащане на услугата за посредничество към фирмата от Испания, каква фактура трябва да ми издаде испанската фирма-с начислен ДДС или не? Фирмата в Испания е регистрирана по ДДС в Испания.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Испанската фирма счита ли се за установена на територията на страната по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на закона? В случай, че не – то данъкът по доставката е дължим и следва да бъде начислен от Вас, а издадената Ви фактура би следвало да е без данък.

Вашият коментар

Email: