отпадък и ддс

Изкупуваме ПВЦ изрезки от фирмите за дограма като отпадък, тези отпадъци ги мелим пакетираме и продаваме като ПВЦ /Поливинилхлорид/ млянка /т.е. като вторичен материал, а не първичен/. Не начисляваме ДДС на фактурите на основание чл. 163 А ал 2, но някои колеги смятат, че това не е производтвен отпадък и трябва да начисляваме ДДС. Какво е Вашето мнение по въпроса?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Вижте приложение № 2 към глава деветнадесета \“а\“ от закона, както и определенията, дадени в § 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от Допълнителните разпоредби на закона за управление на отпадъците.
  Стоките, които продавате не попадат в обхвата на посоченото приложение № 2.

 2. Отговор Ани

  В приложение № 2 към глава деветнадесета \“а\“ от закона т.5 са услуги по добив обработка и преработка на отпадъци, а в § 1, т. 10 от Закона за управление на отпадъците е дадено определение \“Преработване на отпадъци\“ е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайнии продукти\“
  Не попадаме ли тук – преработваме отпадъка и го превръщаме в краен продукт имаме разрешително от РИОСВ да изкупуване и преработка на отпадъци от пластмаса.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Ако някой Ви възложи да осъществите услугата \“преработка на отпадъци\“ – да, но в случая Вие продавате стока, която не е отпадък.

Вашият коментар

Email: