ДОКУМЕНТИ ПРИ ВОД

Здравейте, регистрирани сме по ДДС, имаме клиенти от Гърция също регистриран по ДДС, който всяка седмица зарежда от нас стоки, които транспортира до Гърция със собствен транспорт. Издаваме му фактура с нулева ставка по чл. 53 т.1 и приемо-предавателен протокол за потвърждение на основание изискванията на чл. 45 ал.2а от ППЗДДС

Следващата седмица ни връщат попълнения, подписан и подпечатан протокол.

а) (доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките;

Това досатъчно ли е при една проверка?

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като разполагате с всички документи, изисквани по закон, необходими за удостоверяване на осъществена вътреобщностна доставка на стоки, не би следвало да имате проблем при проверка.
    Добре би било към датата на съответната доставка да правите и проверка и разпечатка на валидността на предоставения от клиента Ви ДДС номер.

Вашият коментар

Email: