посредничество във връзка с доставка на услуга по чл.31 т.3 ЗДДС

Фирма А (българска фирма) посредничи на фирма Б (българска фирма) за доставка на услуга за инсталиране на оборудване на кораб (собственост на държава членка на ЕС). Фирма Б издава фактура на корабособственика с основание чл.21 ал.2 от ЗДДС. Фирма А трябва да издаде фактура за посредничество на Фирма Б – какво е основанието и ставката на ДДС? С отмяната на чл.38а от ППЗДДС от 01.02.2011г. следва ли да се счита, че фактурата за посредничество, издадена от ф.А на ф.Б трябва да бъде с 20% ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    До 31.12.2010 г. включително посочената от Вас разпоредба би касала фирма Б, а не Вашата фирма. Въпросната разпоредба преди отменянето и определяше не данъчната ставка за облагане, а нужните документи, с които доставчикът следва да разполага при подобен род доставки.
    Вижте чл. 36 от закона, и чл. 38 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: