фактура за авансово плащане за предстоящ износ

През м. 02.2011г. е получен аванс за предстоящ износ. Издадена е фактура с нулева ставка през м. 02.2011г. Износът ще се осъществи през м. 04.2011г. Издадената фактура за авансовото плащане в дневника за продажби за м. 02.2011г. ли трябва да се включи или за м.04.2011г., когато ще се осъществи износа и ще  настъпи данъчното събитие?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  За месеца, през който е издадена фактурата за авансовото плащане – в случая м. февруари (чл. 121, ал. 2 от закона).

 2. Отговор М.Александрова

  През м. 02.2011г. е получен аванс за предстоящ износ. Издадена е фактура с нулева ставка през м. 02.2011г. Износът ще се осъществи през м. 04.2011г. Издадената фактура за авансовото плащане в дневника за продажби за м. 02.2011г. ли трябва да се включи или за м.04.2011г., когато ще се осъществи износа и ще настъпи данъчното събитие?

  • 09 Март 2011 15:39 ЗДДС Инфо ЕООД
  За месеца, през който е издадена фактурата за авансовото плащане – в случая м. февруари (чл. 121, ал. 2 от закона).

  Глава дванадесета.
  ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
  Съхраняване на документи

  Чл. 121. (1) Всяко данъчно задължено лице осигурява съхраняването на данъчните документи, издадени от него или от негово име, както и на всички получени от него данъчни документи до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което документите удостоверяват.
  (2) Автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на данъчните документи, както и тяхната четливост трябва да бъдат гарантирани по време на целия срок на съхраняване.
  (3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат и по отношение на отчетите за извършените продажби по чл. 119 и 120, регистрите по чл. 123, ал. 2 и 3, както и за митническите документи за внос.

  Мисля, че това не е отговор на моя въпрос???

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Допусната е техническа грешка – разпоредбата е чл. 124, ал. 2. Въпреки това отговорът си остава.

Вашият коментар

Email: