Данъчно задължено лице

Здравейте,

Налага се да издавам фактури без ДДС по чл.21 ал.2, което предполага че получателят е „Данъчно задължено лице“ по смисъла на закона, но най-често е лице с дейност и регистрация извън България и ЕС.

В закона и правилника не е посочено изискване за доказване, че лицето, на  чието име издавам фактура е наистина „Данъчно задължено лице“. Длъжен ли съм да проверявам това обстоятелство и как бих могъл, когато в данните на фирмата отсъстват номера, подобни на нашите ДДС номера?

„Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. „

1 коментар

Вашият коментар

Email: