Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: нерегистриран доставчик.

Вашият клиент е: данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка.

Дестинация на транспорта: между две точки на територията на трета страна/територия.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е извън територията на България.
Мястото на изпълнение е на територията на друга държава членка (там, където е установен получателят на услугата). За доставчика възниква задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 2 от закона, в срок не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).
Доставката не участва при определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96.