Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: получател, регистриран по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2.
Вашият доставчик е: данъчно задължено лице, неустановено на територията на България.

Дестинация на транспорта: между териториите на други държави членки.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България. Тъй като доставчикът на услугата не е установен на територията на България данъкът по доставката е изискуем от получателя на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и се начислява с издаването на протокол по чл. 117, като приложимата ставка за облагане е в размер на 20%.
В дневник продажби протоколът намира отражение в к. 14 и к. 15.