Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2.

Вашият клиент е: данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка.

Дестинация на транспорта: между териториите на други държави членки.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е извън територията на България.
Данъкът по доставката е дължим от получателя на услугата на основание, аналогично на разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от приложимия в България закон.
Ако получателят на услугата е регистрирано за целите на ДДС лице, доставката подлежи на деклариране във VIES декларацията. В дневник продажби доставката намира отражение в к. 22.
Доставката не участва при определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96.