Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: получател, регистриран по закона на общо основание.
Вашият доставчик е: данъчно задължено лице, неустановено на територията на България.
Дестинация на транспорта: от територията на България до територията на трета страна/територия или обратно.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България. Тъй като доставчикът на услугата не е установен на територията на България данъкът по доставката е изискуем от получателя на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и се начислява с издаването на протокол по чл. 117, като приложимата ставка за облагане е нулева на основание чл. 30 от закона.
В дневник продажби протоколът намира отражение в к. 14, а в дневник на покупките – в к. 9 или 10, в зависимост от това дали е налице правото на приспадане на данъчен кредит за получената услуга.