Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по закона на общо основание.
Вашият клиент е: данъчно задължено лице, установено извън територията на ЕС.
Дестинация на транспорта: между две точки на територията на трета страна/територия.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е извън територията на България. Поради тази причина и на основание чл. 86, ал. 3 от закона данък не следва да се начислява.
В дневник продажби доставката намира отражение в к. 23. Полето „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ задължително се попълва с код „999999999999999“.