Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по закона на общо основание.
Вашият клиент е: данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка.
Дестинация на транспорта: от територията на България до територията на трета страна/територия или обратно.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е извън територията на България. Поради тази причина и на основание чл. 86, ал. 3 от закона данък не следва да се начислява.
Данъкът по доставката е дължим от получателя на услугата на основание, аналогично на разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от приложимия в България закон.
В дневник продажби доставката намира отражение в к. 22. Ако получателят на услугата не е регистрирано за целите на ДДС лице, полето „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ задължително се попълва с код „999999999999999“. В случай, че получателят на услугата е регистрирано за целите на ДДС лице, доставката подлежи на деклариране във VIES декларацията.