Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по закона на общо основание.
Вашият клиент е: данъчно задължено лице, установено на територията на България.
Дестинация на транспорта: между друга държава членка и трета страна/територия или обратно.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България. Приложимата данъчна ставка за облагане e нулева на основание чл. 23, ал. 3 от правилника за прилагане и чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 от закона. Данъкът по доставката се начислява от доставчика в издаваната от него фактура.
Съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от правилника за прилагане за доказване на доставката доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. лиценз за извършване на международен превоз на товари, ако транспортът е автомобилен;
2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач – товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;
3. фактура за доставката.