Имате казус, свързан с ДДС?  Потърсете професионална помощ тук

 

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., предишно Приложение № 9 към чл. 77, ал. 2, т. 4 - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

Протокол-опис № ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
дата ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
за начисляване на данък при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС за наличните активи към датата на
дерегистрация
Идентификационен номер по ДДС ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
№ по ред Актив Пазарна цена Начислен ДДС Забележка
заведен по описание на актива,
сметка № вкл. количество

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност на начисления ДДС
Дата на съставяне: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице: .................................................................................................................................................................................................................................................
Печат на данъчнозадълженото лице: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.